Kategóriák
 

Általános Szerződési Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) az Modern Kft.  által üzemeltetett http://www.ezresert.hu, online piactér szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Modern Kft. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A Modern Kft mint az ezresért.hu online piactér üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Ezresért.hu rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az online piactér erre a célra szolgáló felülete, az Ezresért.hu által küldött hírlevél, levél, SMS, vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1. Taggá válás, regisztrálás

1/1. A Ezresért.hu által működtetett online aukciós piacterek és társoldalainak szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik - ha a jelen ÁFF eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.), vagy 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§ ). Egyebekben 14. életévét be nem töltött kiskorú személy regisztrációjához törvényes képviselő hozzájárulása nem szükséges, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§).
 • vállalkozás (Ptk. 8:1.§4.), amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva kereskedői fiókot nyit,
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Ezresért.hu, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Ezresért.hu online piacterének használatából kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg az Modern Kft. által nyilvántartott felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a Ezresért.hu jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

A felhasználónév a következő karaktereket tartalmazhatja: nagy és kis betűk ékezet nélkül, (minimum 6, azaz hat, maximum 22, azaz huszonkettő darab) valamint számok (maximum 3, azaz három darab). Egyéb karaktereket a felhasználónév nem tartalmazhat. A Ezresért.hu fenntartja jogát, hogy ha a felhasználónév nem megfelelő, vagy a Ezresért.hu informatikai rendszere által nem értelmezhető karaktereket tartalmaz, azt elő- és/vagy utótaggal illetve alulvonással kiegészítse.

1/2. A Ezresért.hu adatkezelési és regisztrációs szinteket alkalmaz az online piactér szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók és a felhasználók tranzakcióinak biztonsága érdekében:

 • A regisztrációt követően a Felhasználó nem ellenőrzött vásárló jogosultságot kap, amivel a jelen ÁFF-ben foglalt korlátozások (vásárlási limit) mellett vásárlási jogokkal rendelkezik. A jelen ÁFF-ben meghatározott korlátozott vásárlási jogosultsággal rendelkezik az a Felhasználó is, aki egyedi regisztrációt nem hajt végre.

1/3. A Felhasználó által megadott személyes adatok és tranzakciós adatai az ún. személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja. Bankszámlaszám vagy Paypal azonosító változása esetén a Felhasználó köteles a teljes jogú felhasználói regisztrációt ismételten elvégezni.

1/4. A regisztráció megszüntetése (Felhasználói Fiók felfüggesztése, regisztráció megszüntetése):

Felhasználói Fiók Felhasználó általi felfüggesztése: A Felhasználó kezdeményezheti Felhasználói Fiókjának felfüggesztését, ha az Ezresért.hu Piactér erre szolgáló felületén található űrlapot kitölti, megadva felhasználónevét és jelszavát. A Felhasználói Fiók Felhasználó általi felfüggesztése feltételhez nem kötött, az a kérelem beküldését követően felfüggesztésre kerül.

A Felhasználói Fiók felfüggesztése nem érinti a Felhasználónak az Ezresért.hu Piactéren folyamatban lévő tranzakciós folyamatait sem Eladóként, sem Vevőként, vagyis a Felhasználó által a Felhasználói Fiókjának felfüggesztése előtt az Ezresért.hu Piactérre feltöltött termék annak tranzakciós folyamata lejártáig az Ezresért.hu Piactéren a Felhasználói Fiók felfüggesztése előtti utolsó állapot szerint fennmarad, tovább fut. A Felhasználó azonban a Felhasználói Fiókja felfüggesztésének ideje alatt az (Ezresért.hu) Piactérre nem tölthet fel új terméket, az általa korábban feltöltött termék terméklapját és a korábban általa leadott megrendeléseket nem módosíthatja, nem adhat le értékelést, illetve értékelést nem törölhet.

A Felhasználói Fiók felfüggesztése nem érinti a Felhasználónak a Felhasználói Fiók felfüggesztése előtt véget ért tranzakciós folyamatai eredményeként keletkezett tranzakciókból és a Felhasználói Fiók felfüggesztésének ideje alatt véget érő tranzakciós folyamatok eredményeként keletkezett tranzakciókból eredő kötelezettségeit, vagyis az eladott termék átadását/elküldését illetve a megvásárolt termék átvételét valamint az általa az Üzemeltető felé fizetendő díjtételek megfizetését.

A Felhasználói Fiók felfüggesztésének megszüntetését (vagyis Felhasználói Fiókja aktív állapotának visszaállítását) a Felhasználó bármikor kérelmezheti az Üzemeltetőtől.

A regisztráció megszüntetése: A Felhasználó a regisztrációja megszüntetését az Ezresért.hu Piactéren az erre szolgáló megfelelő űrlap kitöltésével és az Üzemeltető részére történő beküldésével kezdeményezheti. A regisztráció törlésének előfeltétele a Felhasználói Fiók Felhasználó általi felfüggesztése.

Az Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt arról, hogy annak helyt ad vagy azt elutasítja.
A regisztráció megszüntetése csak akkor kérelmezhető, ha

 1. a Felhasználó utolsó (Ezresért.hu) piactérbeli tranzakciója (tranzakciós folyamatának vége) óta 30 nap eltelt; és
 2. a Felhasználói Fiók Felhasználó általi felfüggesztése óta 60 nap eltelt; és
 3. a Felhasználónak nem áll fenn tartozása az Üzemeltető felé; és
 4. a Felhasználónak nem áll fenn túlfizetése az Üzemeltetővel szemben; és
 5. a Felhasználó nem áll a (Ezresért.hu) Piactéren kizárás alatt illetve az Üzemeltető a Felhasználó Felhasználói Fiókját valamely ÁFF-be ütköző tevékenysége miatt nem függesztette fel;

Amennyiben a fentiek (1/4.1 -– 1/4.5) bármelyike fennáll, a kérelem az Üzemeltető részéről elutasításra kerül.

A 1/4.3 és/vagy ¼.4. pontban foglaltak esetén az Üzemeltető -– amennyiben a többi (fenti) pontban foglalt feltétel teljesült - a tartozás befizetése illetve a túlfizetés visszafizetése után a kérelemnek helyt ad.

Amennyiben az Üzemeltető a kérelemnek helyt ad, a Felhasználó regisztrációja így Felhasználói Fiókja, ezzel együtt az abban szereplő (személyes) adatok –- a jogszabályi kötelezettség által megőrizni rendeltek kivételével - törlésre kerülnek.

1/6. Kereskedői fiók nyitása

Gazdálkodó szervezet képviseletében és nevében regisztrálhat, így kereskedői fiókot hozhat létre az, aki meghatalmazással/képviseleti jogosultsággal rendelkezik és a gazdálkodó szervezet helyett és nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Az Üzemeltető nem vonja kétségbe a törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott jogállását, de a megadott adatok alapján ellenőrzést végezhet és az ellenőrzés során a kereskedői fiókot felfüggesztheti. Az ellenőrzés során a Felhasználó a Ezresért.hu által kért adatokat, dokumentumokat köteles szolgáltatni.

A kereskedői fiókot a felhasználók számára észrevehetően a Ezresért.hu külön jelzéssel láthatja el.

Ahol a jelen ÁFF személyes menüt (felhasználói fiókot) említ, arra a kereskedői fiókot is érteni kell, kivéve, ha a jelen ÁFF a kereskedői fiókra eltérő szabályokat állapít meg.

2. Díjak és számlázás, személyes menü megszüntetése

 • Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, termékfigyelő, email ismertetők, egyéb direkt marketing célú megkeresések, vásárlás, ajánlatkérés, levelezés
 • Díjköteles szolgáltatások: A Ezresért.hu fenntartja magának azt a jogot, hogy a Ezresért.hu online piactér egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjakat számoljon fel. Az ilyen típusú szolgáltatások listája és a szolgáltatások díjtételei és az egyes díjtételek külön szabályai a Ezresért.hu aktuális díjszabásában tekinthetőek meg. A Ezresért.hu díjszabása irányadó külön megállapodás hiányában az Modern Kft. által üzemeltetett oldalakon történt értékesítésekre is, függetlenül attól, hogy az adott oldalon a vevő rendelkezik-e regisztrációval.

2/1. A Ezresért.hu jogosult az aktuálisan közölt díjszabása díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles felhasználóit tájékoztatni, legalább 15 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően.

A sikerdíjak alapját jelentő sikeres tranzakciók létrejöttével kapcsolatban a Ezresért.hu a felhasználók visszajelzéseit veszi figyelembe. A Felhasználónak a felhasználói fiókból elérhető visszajelzési panelt kötelező a tranzakciót követően kitöltenie. A Felhasználó az termék eladását (tranzakciót) követően visszajelzést ad a tranzakció sikerességéről

2/2. A Ezresért.hu fenntartja magának azt a jogot, hogy az eladói oldalról érkező sikertelen visszajelzés valódiságát esetenként ellenőrizze és az ellen - bizonyítható és indokolt esetben - kifogást nyújtson be. Bizonyítható és indokolt esetnek minősül különösen, ha egy tranzakciót a vevő sikeresnek értékel, míg az eladó sikertelennek; ilyen esetben a Ezresért.hu a regisztrációs adatok között megadott elérhetőségek valamelyikén (e-mail, telefonszám) megkeresi a vevőt és kéri a tranzakció megerősítését; a tranzakció vevő általi megerősítése esetén a Ezresért.hu jogosult az adott tranzakciót sikeresnek tekinteni és így jogosult sikerdíjának felszámítására. A valótlan visszajelzést készítő felhasználó felhasználói fiókjához való hozzáférését a Ezresért.hu felfüggesztheti, vagy kizárhatja a felhasználót az online piactér használatából.

2/3. Nem kerülnek kiszámlázásra az eladó által (a tranzakciót követő 21 napon belül) sikertelenként visszajelzett vagy nem kifogásolt tranzakciók jutalékai.

2/4. Ha egy felhasználóval szemben a Ezresért.hu kizárást alkalmaz, a sikerdíjak kiszámlázásának alapja a kizáráskor fennálló, vagy azt követően keletkező vevői értékelés, illetve sikeressé minősítés, eladói értékelés hiányában. Ilyen esetben a Ezresért.hu Szolgáltatása a sikeres értékelés, vagy annak minősítése alapján teljesül.

2/5. A Ezresért.hu online adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást, egy virtuális számlát (personal account-ot) vezet a felhasználók sikeres tranzakcióiról. A Felhasználó a Ezresért.hu által kialakított és működtetett rendszer nyilvántartásának, mint zárt informatikai rendszernek a megfelelőségét elismeri, azt hiteles nyilvántartásnak fogadja el és az ott rögzített adatok tekintetében kifogással nem él.

2/6. A Ezresért.hu elektronikus számlát készít és állít ki. A digitálisan aláírt, adóigazgatási azonosításra alkalmas, az elektronikus számlázásra vonatkozó szabályok szerint kiállított elektronikus számla az aktuális, az aukció indításakor irányadó díjtáblázat alapján kalkulált díjakat tartalmazza. Az elektronikus számla a felhasználói fiók "Számlázott tételek" fiókpontjából tölthető le. A Ezresért.hu papíralapú, nyomtatott számlát nem készít, az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be. Ezért a Felhasználónak, mint adóalanynak a letöltött és digitálisan aláírt számlát az elévülési idő végéig elektronikus formában kell megőrizni. A Felhasználó az elektronikus számla jelen pont szerinti kiállításához visszavonhatatlanul hozzájárul.

2/7. A Ezresért.hu, a Felhasználó pozitív egyenlege esetén pénzt vissza nem térít, kivéve, ha a Felhasználó regisztrációját visszavonhatatlanul megszünteti, vagy kizárásra kerül és tartozása nem áll fenn, sem a megszűnt felhasználónév alatt, sem más felhasználónéven. A Ezresért.hu visszatérítést csak a Ezresért.hu által meghatározott nyilatkozatmintával megegyező tartalmú, legalább teljes bizonyító erejű (pl. cégszerűen, vagy 2 tanú által aláírt) magánokirat alapján teljesít. Nyilatkozatmintát a Ezresért.hu ügyfélszolgálata biztosít a Felhasználó megkeresése alapján.

2/8. A Felhasználó és a Ezresért.hu, mint felek, esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Ezresért.hu székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Felhasználási Feltételekre és a Ezresért.hu által működtetett online piactéren a magyar jog irányadó, kivéve, ha a felhasználók egymás közötti tranzakciójuk során más joghatóságot kötnek ki, vagy a tranzakcióra nem a magyar jog irányadó.

2/9. Kereskedői fiók esetén a Ezresért.hu jogosult egyedi, a díjszabásban rögzített díjaktól eltérő mértékű díjakat, illetve díjtételeket megállapítani, melyeket a Felhasználó a kereskedői fiók aktiválásakor, vagy a Ezresért.hu által küldött e-mail értesítésben foglalt díjajánlatot jóváhagyásával fogad el. A díjajánlat elfogadottnak tekintendő, ha a küldést követő 3 munkanapon belül a Felhasználó azt nem vitatja. A díjajánlattal nem érintett kérdésekben a jelen ÁFF irányadó.

3. Felhasználói kötelezettségek

Tranzakció indítása, termék feltöltése, eladás

3/1. A Ezresért.hu által működtetett online piactereken aukció (tranzakció) indítására és termék feltöltésére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a biztonsági regisztrációt követően teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik.

3/2. A terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

3/3. A Felhasználó, mint eladó a termék feltöltésével és a tranzakció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres vételi ajánlat esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át a tranzakció vevőjének. Kereskedői fiók esetén a Felhasználó arra vállal kötelezettséget, hogy vételi ajánlat esetén a terméket a Felhasználó által az ajánlatot tevő vevőnek küldött visszaigazolásban foglaltaknak megfelelően adja át.

A Ezresért.hu által működtetett online piactéren a terméklapon feltüntetett árak bruttó árak.

3/4. A Felhasználónak a Ezresért.hu által működtetett online piactéren tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.

3/5. Nem megengedett olyan tranzakció indítása amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség). Az eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget. Kereskedői fiók esetén a Felhasználó e ponttól eltérő szállítási díjakat határozhat meg, melyről az ajánlatot tevő vevőnek küldött visszaigazolásban ad tájékoztatást.

3/6. Termékfeltöltéskor csak a meghirdetni kívánt termék legjellemzőbb kategóriájában lehet a tranzakciót elindítani.

3/7. A tranzakció meghirdetésekor a termékhez nem kapcsolódó úgynevezett keresőszavak megjelentetése nem megengedett. Az azonos aukciókat, tranzakciókat, keresőszavakat tartalmazó terméklapokat a Ezresért.hu eltávolíthatja, a sorozatosan a termék nem megfelelő kategóriájában tranzakciót indító, keresőszavakat megjelentető vagy azonos termékeket többször is meghirdető felhasználó jogosultságait megszüntetheti.

3/8. Az Ezresért.hu-n kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás bocsátható árverésre, vagy adható el. Nem hirdethető meg olyan termék, amely arra szolgál, hogy a felhasználó egyéb futó tranzakcióit hirdesse. Szolgáltatás kizárólag részletes leírással bocsátható értékesítésre, amelyben szerepel például az adott szolgáltatás időtartama, vagy az elvégzett szolgáltatás mennyisége.

3/9. Nem mellékelhető a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja. Amennyiben a mellékelt képet a termék gyártója készítette vagy katalógusból származik, a leírásban fel kell tüntetni, hogy a kép illusztráció. Szintén nem mellékelhető olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más felhasználó vízjele található. Az ilyen képeket tartalmazó aukciókat a Ezresért.hu törölheti

vásárlás

3/10. Az Ezresért.hu-n - a Ptk. 6:64. §-a szerint - az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó, mint vevő a tranzakció zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel a Szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama a tranzakció időtartamával egyezik meg.

3/11. A tranzakció lezárását követően az eladó és a vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket/szolgáltatást az adatlapon feltüntetett áron a vevőnek értékesíteni, a vevő pedig, az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást ezen az áron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a vevő a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt az eladó a Ezresért.hu ügyfélszolgálatán jelzi, a Ezresért.hu jogosult a vevő felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) az eladó sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza. Amennyiben az eladó, a vevő teljesítése ellenére a terméket/szolgáltatást nem adja át/nem nyújtja a vevő részére, és ezt a vevő a Ezresért.hu ügyfélszolgálatán jelzi, a Ezresért.hu jogosult az eladó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) a vevő sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza.

A fentiektől eltérően, kereskedői fiók esetén a Felhasználó a vásárlásról - a Ezresért.hu által küldött értesítéstől függetlenül - e-mail útján köteles visszaigazolást küldeni a vevő e-mail címére. Ilyen esetben a szerződés az ajánlatot tevő vevőnek küldött visszaigazolással jön létre, a visszaigazolásban rögzített feltételek szerint.

4. A Ezresért.hu, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

4/1. Az online piactér működtetését a Ezresért.hu közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. A Ezresért.hu semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online piactéren elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Ezért a Ezresért.hu nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. A Ezresért.hu nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A Ezresért.hu azonban jogosult a tranzakciók elérhetetlensége esetén azok lejárati idejét, a kiesés időtartamával meghosszabbítani, mely a Felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő; így a Ezresért.hu kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

4/2. A Ezresért.hu nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti Az Ezresért.hu-t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

4/3. A Felhasználó által az online piactéren közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Ezresért.hu jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Ezresért.hu jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online piactéren elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

4/4. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Ezresért.hu által működtetett online piactéren jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben az online piactéren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Ezresért.hu által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Ezresért.hu érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Ezresért.hu jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Ezresért.hu nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Ezresért.hu-nál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

4/5. Amennyiben a Ezresért.hu online piacterén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Ezresért.hu az Ekrtv. alapján jár el, és az aukciót eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A Ezresért.hu a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

4/6. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés az Ezresért.hu-tól függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Ezresért.hu azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a felhasználók közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására (pl. fizetés, futárszolgáltatás). A Ezresért.hu online piacterén keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Ezresért.hu nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért; akkor sem, ha ezen szolgáltatások a Ezresért.hu márkanév alatt érhetőek el.

5. Tiltott termékek és szolgáltatások

A Ezresért.hu által működtetett online piactereken tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése:

 • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
 • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
 • alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
 • emberi szerv, szövet;
 • engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, gázspray, stb);
 • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
 • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
 • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
 • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
 • TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, személyes menü, ideértve a Ezresért.hu azonosítókat is;
 • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. iWIW, myVIP, GMail, stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
 • minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
 • szexuális szolgáltatás.

Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak az Ezresért.hu-val kötött egyéb szerződése azt kifejezetten megengedi a Felhasználó számára.

Az alábbi termékek, áruk értékesítése esetén a következő, további feltételeknek kell teljesülniük:

Termékfajta

További feltételek

A termékleírásnak tartalmaznia kell

Állatok

Az adott fajt a Magyarországon hatályos törvények szerint lehessen forgalomba hozni, és az eladónak garantálnia kell a biztonságos és humánus szállítási feltételeket (lehetőleg személyesen adja át).

-

Élelmiszerek

Élelmiszernek minősülő termék, ha forgalmazása engedélyhez kötött, kizárólag a vonatkozó engedély birtokában tölthető fel az Ezresért.hu-ra.

Az élelmiszer magyar nyelvű megjelölését, továbbá, ha forgalmazása engedélyhez kötött, akkor az engedélyt kiállító hatóság megnevezését és az engedély tárgyát.

Dohányipari termékek/kellékek

Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény kategóriában, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni, mint gyűjtött termék. A terméket meghirdető felhasználó az aukció listázásával kijelenti, hogy nem sérti meg dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket.

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
Az aukció indításával kijelentem, hogy a terméket csak és kizárólag gyűjtők részére, gyűjtemény részeként értékesítem. Kijelentem továbbá, hogy a termék meghirdetésével nem sértem dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket; illetve vállalom a termék meghirdetésével kapcsolatos mindennemű következményeket, különös tekintettel a Ezresért.hu által alkalmazott, mindenkor hatályos Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakra.

Alkoholtartalmú italok

Ezeket a termékeket csak és kizárólag a
Gyűjtemény kategóriában, mint gyűjtött termék, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet meghirdetni;
Delikátesz kategóriában, +18-as alkategóriában lehet meghirdetni.

-

Számítógépes fájlok (különös tekintettel: audio- és videofájlok, programfájlok, grafikai anyagok, forráskódok, weboldalak stb.)

Az eladónak rendelkeznie kell a szerzőtől származó vagyoni jogokkal az adott fájl értékesítésére, terjesztésére vonatkozóan (ez legtöbbször akkor lehetséges, ha ő maga a szerző, vagy a kiadó).

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
Az aukció indításával kijelentem, hogy a meghirdetett termék értékesítési, terjesztési jogával rendelkezem.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek

CD, DVD, videó- és hangkazetták, lemezek, szoftverek, illetve egyéb hang- és adathordozók

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A termék eredeti, nem másolt.

Fegyver

Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény/Militária, vagy az Antik, műtárgy, régiség kategóriákban, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni.

A termékleírásban meg kell jeleníteni, hogy a termék nem engedélyköteles, illetve visszavonhatatlanul hatástalanított.

Nemesfém tárgy (ezen belül ékszer, befektetési arany stb.)

A forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenységet (üzletszerű vállalkozási tevékenység) folytató eladónak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága által kiadott tevékenységi engedéllyel és regisztrációs számmal (PR szám) kell rendelkeznie.

Ékszereken magyar, vagy azzal egyenértékű fémjelet és névjelet kell feltüntetni.

Engedélyköteles termék esetén az eladó köteles a terméklapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

A Ezresért.hu kizárhatja a piactér használatából azokat a felhasználókat, akik 6 hónapon túli lejárt, pénzügyileg teljesen nem rendezett tartozással állnak az Ezresért.hu-val szemben.

6. Visszajelzések és korlátozások

6/1. A Ezresért.hu felhasználói visszajelzést adnak egymásról. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. A Ezresért.hu semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.

6/2. A Ezresért.hu fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően (biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt a Ezresért.hu jogosult a Felhasználó felhasználói fiókhoz való hozzáférést határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

6/3. A Ezresért.hu fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a Ezresért.hu értelmezése szerint ellenkezik az online piactér megfelelő használatával vagy az alábbi kritériumok szerint a Ezresért.hu szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

 • az információ semmilyen kapcsolatban nem áll az Ezresért.hu-val(csakúgy, mint felhasználói vélemények a felhasználókról vagy visszajelzés, amely kapcsolatba hozható olyan kereskedelmi tranzakciókkal, amely nem az Ezresért-hu-n keresztül történt);
 • információ, amely linket, elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve a termékek leírásakor alkalmazható információkat, ebben az esetben beleértve az Internet linkeket is;
 • információ, amely tartalmazza a felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minősül többek között azon aukció vagy üzenet is, amelyet a Ezresért.hu értelmezésében kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak vagy küldenek;
 • információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;
 • információ, amely egy felhasználó által kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;
 • információ, amely az Ezresért.hu-val  kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló paramétereire irányul.

6/4. A Ezresért.hu fenntartja jogát arra, hogy a piactér passzív felhasználóinak regisztrációját törölje. Passzív felhasználónak minősül az a felhasználó, akinek a piactérre való utolsó belépése időpontjától számítva legalább 2 (két) év eltelt. A Ezresért.hu a passzív felhasználókat a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról az általuk regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti. A felhasználónak az e-mail kiküldése és a regisztráció várható törlésének időpontja között a piactérre történő belépése a felhasználó passzív állapotát megszünteti.

7. Személyes adatok védelme

7/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Ezresért.hu a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

7/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Ezresért.hu csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és hatékony megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a Ezresért.hu fejlesztéséről, az online piactéren elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, az Ezresért.hu-t üzemeltető Modern Kft. szolgáltatásairól, tematikus hírleveleiről, és egyéb direkt marketing célú megkereséseiről, valamint a Ezresért.hu hivatalos értesítésekről.

7/3. A Ezresért.hu hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó tematikus hírlevelenként bármikor leiratkozhat felhasználói fiókjában való beállítással vagy a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül. Egyéb direkt marketing célú megkereséssel a Ezresért.hu a Felhasználó által a regisztráció során, illetve a felhasználói fiókban megadott lakcímre küldött küldeménnyel, vagy telefonszámára küldött SMS útján, illetve telefonszámán telemarketing célú hívással (munkanapokon 9-18 óra között, munkaszüneti napokon 10-14 óra között) élhet. A Felhasználó bármikor megtilthatja a direkt marketing célú küldemények, hívások, üzenetek fogadását a felhasználói fiókjában való beállítással vagy a Ezresért.hu által a www.ezresert.hu oldalon megadott e-mail vagy levélcímén, valamint ügyfélszolgálati Kapcsolatfelvétel pontján keresztül. A direkt marketing célú megkeresések harmadik személyek reklámját is tartalmazhatják.

7/4. A Felhasználóról a Ezresért.hu által nyilvántartott adatok, a Ezresért.hu által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Ezresért.hu az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

7/5. A Ezresért.hu a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére a Ezresért.hu köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

8. Reklamáció, kapcsolattartás

8/1. A Ezresért.hu Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló info@ezresert.hu e-mail címen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Ezresért.hu Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

8/2.. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Ezresért.hu szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

9. További információk

Szerzői jogot, vagy védjegyet sértő aukció jelzése: Amennyiben Ön azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Ezresért.hu online piacterén megjelenő információ sérti, úgy az Ekrtv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az Ezresért.hu-n a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.


Jelen dokumentum az ÁFF 2014. április 30. napjától hatályos verziója.

Modern Kft.

Minden jog fenntartva!